Italiano - English

On-line Collection

Margotti Anacleto

(Lugo (Ravenna) 1899/ Imola 1984)

Author's works